Üzlet és személyes átvétel: 1186 Budapest, Gilice tér 50.

Az adatkezelésről

 

Zöld Hő Épületgépészeti Kft.

Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

A Zöld Hő Épületgépészeti Kft. 2360 Gyál, Virág utca 1. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza: www.kazanplaza.hu

Telefonszám: +36 30 332 3 332

Az adatkezelő és elérhetőségei:

          Név:               Zöld Hő Épületgépészeti Kft.

          Székhely:      2360 Gyál, Virág utca 1.

          E-mail:          info@kazanplaza.hu

          Telefon:         +36 30 332 3 332

Az adatvédelmi felelős elérhetőségei:

          Név:               Vályi-Nagy László

          Telephely:     1186 Budapest, Gilice tér 50.

          E-mail:          info@kazanplaza.hu

          Telefon:         +36 30 332 3 332


 

Fogalom meghatározások

1.     „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.     „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján összehangolás, vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.     „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós, vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4.     „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5.     „címzett”: az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós, vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6.     „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, tényleges és megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatainak kezeléséhez;

 1. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen, vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférését eredményezi.

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

a.     kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b.     gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c.     az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d.     pontosak és szükség esetén naprakészek kell legyenek; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e.     tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból, vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f.      kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai, vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosított legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfeleléséért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).


 

Adatkezelések

Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

1.     Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Felhasználói név

Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték- és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím

Kapcsolattartás, azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

2.     Az érintettek köre: A webshop weboldalon valamennyi regisztrált és vásárló érintett.

3.     Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a regisztráció törlésével azonnal, kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

4.     Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő kereskedelmi és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek szem előtt tartásával.

5.     Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

·         Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, akár

·         tiltakozhat is ezen személyes adatok kezelése ellen, valamint

·         az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:

·         postai úton:      Zöld Hő Épületgépészeti Kft. 1186 Budapest, Gilice tér 50. címen,

·         email útján:       info@kazanplaza.hu e-mail címen,

·         telefonon:         +36 30 332 3 332 számon,

·         belépést követően a saját adatok menüpontban.

7.     Az adatkezelés jogalapja:

·         Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,

·         Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 • A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

 

8.   Tájékoztatjuk, hogy:

·         az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul.

·         személyes adatainak megadása feltétlenül szükséges, hogy rendelését teljesíteni tudjuk.

·         az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudjuk a rendelését feldolgozni, kiszállítani.

Az igénybe vett adatfeldolgozók

Szállítás

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: termékek kiszállítása, fuvarozás.

2.     Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa út 2.)

telefon: +36 29 88 66 70
fax: +36 29 88 66 10

ügyfélszolgálat 7.00-18.00

email: info@gls-hungary.com

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
 1. Az érintettek köre: a házhozszállítást kérők mindegyike érintett.
 1. Az adatkezelés célja: a megrendelt termék házhoz szállítása.
 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a házhozszállítás lebonyolításáig tart.

7.     Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.


 

Online bankkártyás fizetés

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online bankkártyás fizetés

2.     Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

B-Payment Zrt. 1132 Budapest, Váci út 4.

+36 1 793 6776

(hétköznap 9 és 17 óra között magyarul, egyébként angol nyelven)

Email: borgun@borgun.hu

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.
 1. Az érintettek köre: az online bankkártyás fizetést választók mindegyike érintett.
 1. Az adatkezelés célja: az online bankkártyás fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett ún. fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).
 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az online bankkártyás fizetés lebonyolításáig tart.

7.     Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Tárhely-szolgáltató

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Tárhelypark Kft. 1122 Budapest, Gaál József út 24.

adószám: 23289903-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-322570

bankszámlaszáma: 12011179-01395626-00100003 – Raiffeisen Bank Zrt.

telefon: +36 1 700 4140, email: info@tarhelypark.hu

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 1. Az érintettek köre: a webshopban regisztrálók és vásárlók mindegyike érintett.
 1. Az adatkezelés célja: a webshop elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

7.     Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Cookie-k (sütik) kezelése

 1. Webáruházakra jellemző cookiek az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookiek” és „biztonsági cookiek”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.
 1. Az érintettek köre: a weboldalt látogatók mindegyike érintett.
 1. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartása és a látogatók nyomon követése a weboldalon belül, a vásárlási élmény további fejlesztése érdekében.
 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

Munkamenet sütik (session)

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése

A vonatkozó

látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

connect.sid

6.     Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a cookiek használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintettnek lehetőségük van a cookiekat törölni a böngésző Eszközök / Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

8.     Az adatkezelés jogalapja: az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookiek használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás, vagy az arra előfizető, vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Google AdWords konverziókövetés használata

 1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 1. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 1. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 1. Minden Google AdWords ügyfél másik cookiet kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 1. Az információk – melyeket a konverziókövető cookiek segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfelei számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel a felhasználót azonosítani lehetne.
 1. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookiek telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7.

Leggyakrabb szavaink: kazán gázkazán falikazán Webshop webáruház radiátor korad dunaferr Viessmann beüzemelő beüzemelés garancia szervíz javítás kondenzációs kazán napelem napkollektor hőszivattyú csollák osztó gyűjtő hidraulikus váltó rotaméter geberit Viessmann Vitodens 100 Vitopend 100 Vogel & Noot fornara osztó és press idomok